17 ژوئن, 2024

دانلود پروپوزال پزشکی

دانلود پروپوزال پزشکی

موضوع:

بررسي تأثيرشركت در كلاس هاي آمادگي زايمان بر سـرزندگي و عاطفـه مثبـت و نگـرش نسبت به نوع زايمان در حين بارداري

دانلود پروپوزال پزشکی

چکیده:

هورمونهــاي حـــاملگي مـــيتواننـــد زمينـــه تغييـــرات روحـــي- روانـــي و پريشـــانيهاي احساســـي را فـــراهم

كنند(كاراكام2007.(يك تعداد از راهكارهاي موثر براي ارتقا سـلامت ذهنـي و سـرزندگي، تغذيـه مناسـب، فعاليـت

فيزيكي و ذهني و فعاليت اجتماعي هستند (يوچاك 2008)زيرا هدف نهايي تيم هدايتگر زايمان انجام يك زايمـان

ايمن وتولد نوزاد سالم با حفظ سلامت مادر وجنين ميباشد ورزشهاي مخصوص به زنان اين امكان را ميدهد كـه بـا

تغييرات دوران بارداري سازگار شوند و دردهاي جزيي را آسانتر تحمل نمايند. (فراسر2009)ورزش بـر روي تنظـيم

خلق، موثر است و اثر ورزش منظم در ارتقاء عاطفـه مثبـت بيشـتر از كـاهش افسـردگي و اضـطراب نمايـان اسـت.

همچنين اثرات مثبت ورزش در افراد با زمينه عاطفه مثبت پايين ، بارزتر و موثرتر از افـراد بـا عاطفـه مثبـت بـالاتر

است(ريد وباك 2009 )مهارتهاي تن آرامي موجب، كاهش اسـترس حـوالي تولـد، تولـد زودرس، درد و همينطـور

كاهش استفاده از دارو درماني در زايمان ميشود(باستاني وهمكاران 2005 .(بسياري از اختلالات روحي رواني زنـان

باردار به ناآگاهي زنان از تغييرات طبيعي كه بارداري در جسم و روحشان بوجود مي آورد ونيـز ناآگـاهي وياداشـتن

اطلاعات غلط از فرايند بارداري و زايمان مربوط ميشود(فراسر2009 .(بنابراين قشر جوان و بـاردار جامعـه نيـاز بـه

آموزش بيشتر و افزايش آگاهي و تغيير نگرش نسبت به روش هاي زايمان دارند(مصطفي زاده 1383 (تحقيقـات در

كشورهاي ديگر نشان داده است كه بعضي مداخلات قبل از زايمان ميتواند بر روي خلق و نگرش مثبت مادر، نـوزاد

بدنيا نيامده و بقيه خانواده اثرات ماندگاري بگذارد

تعداد صفحات :  24

نمونه دانلود پروپوزال پزشکی

 

پروپوزال شامل: 
 بیان مسئله پژوهش
 ضرورت انجام تحقیق
 سوابق تحقیق
 مدل مفهومی پژوهش
 اهداف پژوهش
 سوالات پژوهش
 فرضیه های پژوهش
 روش تحقیق
 قلمرو تحقیق
 جامعه اماری
 منابع
قیمت : 13000 تومان
بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود
[purchase_link id=”2411″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

ما در فایل دی جدیدترین آموزش ها را برای شما فراهم نموده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *