17 ژوئن, 2024
تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابن سیرین ،100 تعبیر خواب

تعبیر خواب ابن سیرین.

زندگی نامه محمد بن سیرین

ابن‌ سیرین‌، ابوبكر محمد بن‌ سیرین‌ در (۳۱ یا ۳۳) شوال‌ ۱۱۰ هجری قمری چشم به جهان گشود، محدث‌ و فقیه‌ تابعى‌ بصری‌ كه‌ چند سده‌ پس‌ از مرگش‌ به‌ عنوان‌ خوابگزاری‌ چیره‌دست‌ نامور گردید. پدرش‌، سیرین‌ در ۱۲ هجری قمری هنگام‌ فتح‌ عین‌التمر شهركى‌ در عراق‌ در نزدیكى‌ انبار به‌ دست‌ خالد بن‌ ولید، به‌ اسارت‌ درآمد. سیرین‌ پس‌ از اسارت‌، مولای‌ انس‌ بن‌ مالك‌، صحابى‌ پیامبر (ص) شد و با پرداخت‌ بیست هزار درهم‌ خود را آزاد ساخت‌ از این‌رو او و فرزندانش‌ را موالى‌ انس‌ خوانده‌اند.

100مورد از تعبیر خواب ابن سیرین

۱. تعبیر خواب صلوات فرستادن
محمدبن سیرین گوید:
اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است.

۲. تعبیر خواب استخوان
درمورد دیدن استخوان تعبیر خواب ابن سیرین میگوید:
استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

۳. تعبیر خواب انگشتر
تعبیر خواب ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.
اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.
اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

۴. تعبیر خواب روغن
ابن سیرین نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است. اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید. دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است.

۵. تعبیر خواب ریحان
ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است.
دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

۶. تعبیر خواب زایمان
محمدبن سیرین درمورد خواب زایمان گوید:
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی است و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد و برعکس.

۷. تعبیر خواب بافتن
ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد.

۸. تعبیر خواب موش
ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسد است.
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدی ها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.
اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موش از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

۹. تعبیر خواب روزه
در تعبیر خواب ابن سیرین آمده:
اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن یا ذکر و تسبیح میگوئی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی. اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری.

۱۰. تعبیر خواب قرآن
ديدن قرآن در خواب به تعبیر ابن سیرین مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تعبیرات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است.
مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند.

۱۱. تعبیر خواب کبک
بنا به تعبیر خواب ابن سیرین، اگر بیننده خواب ببیند که گوشت کبک می خورد بزرگی لباس به او می بخشد. از جابر مراکشی نقل شده که داشتن کبک نر نشان آوردن پسر است و داشتن کبک ماده گویای آن است که بیننده خواب صاحب دختر می شود یا زنی می گیرد که از آن زن چند دختر به دنیا می آید.

۱۲. تعبیر خواب کچل شدن زن
ابن سیرین: اگر زنی در خواب ببیند که کچل شده و موی سر او ریخته است بیانگر این است که در زینت و آرایش نقصان پذیرد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌کند.

۱۳. تعبیر خواب ابریشم
در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است:
ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.

۱۴. تعبیر خواب دمل
دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل چرکی دارد. اگر در خواب بیند که دمل او باز شد و از آن خون بیرون آمد نشان دهنده آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین برود.

۱۵.تعبیر خواب ابن سیرین : تعبیر خواب عقرب
در تعبیر خواب ابن سیرین آمده:
دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود.
اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد.

۱۵. تعبیر خواب قبرستان
در تعبیر خواب ابن سیرین گفته شده:
تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی است که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است.

۱۶. تعبیر خواب ازدواج
محمدبن سیرین گوید:
اگر مردی در خواب بیند با زنی ازدواج کند، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.

۱۷. تعبیر خواب غرق شدن
در تعبیر خواب ابن سیرین گفه شده:
اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

۱۸. تعبیر خواب زلرله
محمدبن سیرین درباره زلزله گوید:
اگر بیند زلزله بود و زمین می‌جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین
اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

۱۹. تعبیر خواب زخم
تعبیر خواب ابن سیرین گوید:
اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده پیروز شود و نیز خیر و منفعت یابد. اگر ببیند از جایگاه زخم او خون بیرون آید و اندامش به خون آلوده شود، دلیل که مال حرام یابد.

۲۰. تعبیر خواب سرفه
محمدبن سيرين گويد:
سرفه کردن در خواب بر پنج وجه است:
اگر بيند به گاه سرفيدن بلغم برآورد، دليل كه نزد كسي شكايت نمايد از بلائي و رنجي كه به وي رسد، يا به سبب مال كه از او ضايع شود. اگر ديد سرفه خشك داشت، دليل كه شكايتي كند كه محال و بيهوده است. اگر ديد به وقت سرفيدن صفرا برآورد، دليل كه مردي بود بدخوي، كه هر كس از وي شكايت نمايد. اگرديدي پيش مهتري مي سرفد، دليل كه شكايت خود نزد مهتري نمايد. اگر بيند آهسته سرفه کردن، دليل كه غمخوار دين است.

۲۱. تعبیر خواب زغال
درباره دیدن زغال در تعبیر خواب ابن سیرین گفته شده:
زغال دیدن به خواب، مال حرام است.
اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد.
اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد.

۲۲. تعبیر خواب صدف
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند كه صدف وي ضايع شد، دليل كه خادمش بگريزد.

۲۳. تعبیر خواب انگور
بنا به تعبیر خواب ابن سیرین:
انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

۲۴. تعبیر خواب مجسمه
محمد بن سیرین گوید:
اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می‌گیرد و یا کنیزکی می‌خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می‌دهید یا کنیزک را می‌فروشید. این درست می‌تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی‌یابد.

۲۵. تعبیر خواب آواز
ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست. صداي آشنا، دوستي و محبت است و صداي ناآشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دوررفته، به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.

۲۶. تعبیر خواب گوهر
در تعبیر خواب ابن سيرين نوشته اگر در خواب بينيد گوهري داريد که نمي دانيد چيست ولي مي دانيد گوهر است و ارزنده و درخشان يا با زني صاحب جمال و کمال ازدواج مي کنيد يا صاحب فرزندي مي شويد که در زمان خودش داراي نام و آوازه خواهد شد.

۲۷. تعبیر خواب کدو
ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ببيند که در خانه اش کدو روئيده به عزت و جاه و آرزوي بيننده روياست و بستگي به اين پيدا مي کند که بيننده خواب درگير چه آرزوئي باشد.

اینجا بخوانید : دعای یستشیر

۲۸. تعبیر خواب قربانی کردن
ابن سيرين از جابر مغربي نقل مي کند که ديدن قرباني در خواب نشان بشارت است و نيکو است.

۲۹. تعبیر خواب قند
در تعبیر خواب محمدبن سيرين نوشته شده:
اگر ببينيد قند مي خوريد کاري به تعجيل انجام مي دهيد که از آن پشيمان مي شويد. اگر قند را با چيز تلخ آميخته بخوريد بهتر است. مثلا در خواب ببينيد که قهوه را با قند مي خوريد، اين نشاني است از زدودن غم و اندوه. اگر در خواب ببينيد که با قندشکن قند مي شکنيد با پول خود کاري انجام مي دهيد که سود بخش است و سرگرم کننده و مي تواند برای ديگران نيز مفيد واقع شود.

اگر در خواب ببينيد قند مي خريد خوب است زيرا مي گويد به امري شادي بخش دسترسي مي يابيد ولي قند فروختن در خواب خوب نيست. تعارف قند خوب است چون مي گويد که در شادي خود ديگران را سهيم مي کنيد ولي اگر قند را بفروشيد شادی خود را از دست مي دهيد.

۳۰. تعبیر خواب فندق
بنا به تعبیر خواب ابن سيرين داشتن فندق بسيار نشان آن است که از بخيلي منفعت يابد. او پوست فندق يعني دشواري را بخيل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گويي از چنگ بخيل بيرون کشيده شده است. به هر حال ديدن و خوردن فندق در خواب نيکو است.

۳۱. تعبیر خواب صندوق
ابن سيرين مي گويد که صندوق در خواب يا جاه است يا زن و هم او از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که صندوق در خواب يا جاه است يا بلندي و رفعت يا زن اما صندوق، دوست خوب و شفيق و رازدار است يا زن که انسان فقط به اين دو نفر مي تواند راز خويش را باز بگويد و به ايشان مي تواند اعتماد داشته باشد. در شرايطي اتفاق مي افتد که مردان به همسر خود اعتماد مي کنند و راز خويش را مي گويند ولي به پدر و مادر خود اين اعتماد را نشان نمي دهند. اگر در خواب ببينيد صندوقي آهنين داريد يا زني سالم داريد يا دوستي قابل اعتماد.

اگر در خواب ببينيد که در صندوقي را گشوديد و از درون آن چيزي بديع بيرون آورديد که گمان نداشتيد در صندوق باشد و بالجمله از ديدن آن نيز خوشحال شديد صاحب فرزند مي شويد. اگر در خواب ببينيد صندوق نسوز بزرگي داريد دوستي صاحب مقام و شخصيت و رازدار مي يابيد که مي توانيد به او مطمئن باشيد.

۳۲. تعبیر خواب شراب
در تعبیر خواب ابن سيرين نيز نوشته شراب هايي که به طعم تلخ و ترش و به بوي ناخوش باشند غم و اندوه مي آورند و نيکو نيستند، به طور کلي نوشيدن شراب در خواب هم نمي تواند مفيد باشد.

۳۳. تعبیر خواب سرکه
بنا به تعبیر خواب ابن سيرين سرکه مال حلال و با خير و برکت است که خوردن آن نيک باشد. اگر در خواب ببينيد که سرکه داريد خوب است و همين تعبيري را که نوشتم دارد. اما اگر سرکه داشتيد و خورديد و ترشي آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزيدگي کرديد خوب نيست.

۳۴. تعبیر خواب جگر
ابن سيرين نوشته جگر در خواب علم غيب است ولي بيشتر معبدان معتقدند که جگر در خواب پولي است نهفته و پنهان که يا ديگري آن را ذخيره کرده و يا به دست خودمان انباشته و جمع شده است. حتي نوشته اند که اگر کسي در خواب ببيند که جگر گاو يا گوسفند بريان به مقدار زياد پيش روي خود نهاده و مي خورد گنج مي يابد. به هر حال جگر همان پول است که حيات دسته اي از مردم به آن بستگي دارد. اگر در خواب ديديد که جگر داريد و آن جگر گوسفند يا گاو متعلق به شما است به پول مي رسيد يا به چيزي دسترسي مي يابيد که چشم به راه آن هستيد و زياد دوستش داريد.

خوردن جگر نيز همين تعبير را دارد. اگر به خواب ديديد که جگر به سگ مي دهيد مال خود را تلف مي کنيد يا در راهي بيهوده مصرف مي نمائيد. اگر در خواب ديديد که جگر داريد و آن را قطعه قطعه به گربه مي دهيد زني مال شما را به همان نحو ذره ذره از بين مي برد. اگر در خواب ديديد که گربه اي جگري از خانه شما دزديد و برد خواب شما مي گويد زني به تمهيد و نيرنگ مال شما را مي برد ولي اگر خودتان با ميل و رغبت جگر را به گربه داديد زني فريبتان مي دهد و مال و پولتان را مي برد يا خرج او مي کنيد. جگر توزيع کردن نيز همين تعبير را دارد و مي گويد که مال خودتان را هدر مي دهيد و تلف مي کنيد. جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخي روزي است. به هر حال جگر در خواب ديدن بد نيست مگر اين که احساس کنيد جگر انسان است که پستی و فرومایگی دارد.

۳۵. تعبیر خواب پروانه
چنانچه مردي سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه اي مي رود يا پروانه اي را گرفته به نوشته ابن سيرين ضعف و ناداني خود را بروز مي دهد که در شان و مرتبه او نيست. حال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.
به طور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن آن هوس بازي است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زيبا روي پر و بال خويش دارد يک زن خوب روي جوان است و نوشته اند که به دنبال چنين پروانه اي دويدن و رفتن استقبال از مهلکه است. اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه اي و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوي و پاکي و پرهيزکاري است.

۳۶. تعبیر خواب پیراهن
بنا به تعبیر خواب ابن سيرين هر چه کهنگي و کثافت پيراهن و پوسيدگي آن بيشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصيبت حتمي تر است. چنان چه در خواب مشاهده کنيم کسي پيراهن نو به ما هديه کرد يا به تن ما پوشاند يک نفر خدمتي بزرگ در حق ما مي کند که تاثير زيادي دارد و احتمالا مسير زندگيمان را تغيير مي دهد.

دريدگي در قسمت جلوي پيراهن افشاي راز است. براي خانم ها پيراهن محبوبيت و عزتي است که در خانواده و نزد شوهر خويش دارند. چنان چه در خواب ببينيد که کسي پيراهني به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده ايد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر آن پيراهن را نپسنديد غمي به شما مي رسد. اگر در خواب ببينيد که پيراهني را پشت و رو پوشيده ايد مورد شماتت و سرزنش قرار مي گيريد. اگر ديديد که پيراهني را وارونه به تن کرده ايد کاري عبث و بيهوده انجام مي دهيد که مجبور مي شويد تمام رشته ها را پنبه کنيد و مجددا همان عمل را به نحو ديگري انجام دهيد.

۳۷. تعبیر خواب پیشانی
ابن سيرين استدلال مي کند که چون پيشاني محل سجده حضرت باريتعالي است در بدن آدمي موضعي ارزشمند است. برخي از معبران مي گويند پيشاني فرزند است و برخي هم پيشاني را نماينده شانس و بخت بيننده خواب مي دانند که البته دومي درست است. چنان چه در خواب ببينيم پيشاني بلند و صاف و روشني داريم که هيچ خط يا لکه اي بر آن ديده نمي شود آينده اي روشن در پيش داريم و راهي هموار پيش روي ما قرار مي گيرد که بدون زحمت و به آساني پيش مي رويم.

اگر بر پيشاني خود لکه اي از خون يا نشان ديگري که کراهت انگيز نباشد ديديم که در مقام و منزلت تا جائي پيش مي رويم و بزرگ مي شويم که انگشت نما مي گرديم و مردم همه درباره ما سخن مي گويند ولي اگر ديديد که پيشاني شما کوچک شده و منظره اي نا مطلوب و زشت پيدا کرده بايد نگران آينده باشيد.

بنابه تعبیر خواب این سیرین اگر ديديد که پيشاني شما شکل طبيعي خود را از دست داده زياني متوجه شما مي شود. اگر بر پيشاني موي رسته بود بيننده خواب وام دار و مقروض مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که بر پيشانيش موي رنگين با رنگ هاي غير معمول روئيده خانواده اش چنان خرج گزافي بر او تحميل مي کند که مقروض و بدهکار مي شود. اگر کله يا زخم و يا زگيل زشت و کراهت انگيزي بر پيشاني بود بيننده خواب غمگين مي شود. اگر بر پيشاني شما چيزي نوشته بود که حتي نتوانستيد بخوانيد در آينده صاحب فرزندي سرنوشت ساز خواهيد شد.

۳۸. تعبیر خواب باد
تعبیر خواب محمدبن سيرين معتقد است که: اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفر در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد شدید در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد، آفت و بیمار شدن است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد. گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند.

اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت. باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است. اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.

۳۹. تعبیر خواب بادام
بنا به تعبیر خواب ابن سيرين بادام نعمت و روزي است که با جنگ و خصومت به چنگ مي آيد. شايد منظور ابن سيرين بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست يعني مغز بادام پول بي زحمت است. اگر در خواب ببينيد که مقداري بادام پيش روي خود ريخته ايد اندوخته اي به شما مي رسد اما به دشواري يعني آن چنان که بايد بادام را بشکنيد و مغزش را جدا کنيد و تحصيل پول هم زحمت و تلاش دارد.

۴۰. تعبیر خواب بادنجان
در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است: خوردن بادمجان در خواب اگر به وقت باشد يا بي وقت و اگر پخته باشد يا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است.

۴۱. تعبیر خواب باران
ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نيست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند.

همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر ميدهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از نزديکان شما طعمه بيماري مي شود. مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست. مثلا در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد. اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران (از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند. از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد.

۴۲. تعبیر خواب پا
از ابن سيرين نقل است که اگر کسي ببيند يک پاي خود را از دست داده نشان آن است که نيمي از دارائيش از بين مي رود و چنانچه در خواب ببيند هر دو پايش را بريده اند يا شکسته که نمي تواند بايستد همه ثروت خود را تباه مي کند. اگر کسي درخواب ببيند که پاهاي ورزيده و قدرتمندي دارد چنانچه ثروتمند است به مال بيشتري دسترسي مي يابد و اگر تهي دست است پولدار مي شود و اگر ببيند پاهاي فلزي دارد يا چکمه و کفشي از فلز به پا کرده نشان امنيت مالي است و مي گويد بيننده خواب از نظر مالي تامين خواهد يافت و خيالش راحت خواهد شد. همين تعبير هست اگر کسي در خواب ببيند که هر دو پايش را با طناب بسته اند. اگر بيننده خواب ببيند که پايش هنگام راه رفتن مي لرزد يا پاي او در چاله اي فرو رفته، کسي به او خيانت مي کند و در معامله و معاشرت با او حيله و نيرنگ به کار مي برد و مختصر گرفتاري به وجود مي آورد. در تعبیر خواب ابن سیرین آمده اگر کسي ببيند که به جاي دو پا چندين پا دارد به سفر مي رود. چنانچه در خواب ببينيد که به زمين لگد مي زنيد و پا مي کوبيد خوب نيست زيرا براي بيننده خواب غم و اندوه پيش مي آيد. درد پا در خواب در صورتي که بيننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آينده است.

۴۳. تعبیر خواب پهلو
در تعبیر خواب ابن سيرين پهلو را زن تعبير کرده و در نفايس الفنون نيز به تصريح ذکر گرديده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است.
اگر در خواب ديديد که پهلوي شما درد مي کند، در صورتي که در بيداري درد پهلو نداشته باشيد، از جانب همسرتان آزردگي پيدا مي کنيد و چنانچه اين خواب را يک خانم ببيند، زني از بستگان شوهرش او را مي آزارد و موجب کدورت خاطرش مي شود. مثل خواهر شوهر يا مادر شوهر و يا خاله و عمه شوهر. اگر ديديد که در خواب پهلوي شما متورم شده همسرتان يک اندوه و ناراحتي پنهاني دارد که فاش نمي کند و خواب شما مي گويد که جستجو کنيد و کدورت او را رفع نماييد. اگر ديديد که بر پهلوي شما چيزي روئيده مانند زگيل يا غده احتمالا صاحب فرزند مي شويد. اگر جواني ببيند که دست بر پهلوي خود نهاده ازدواج مي کند. اگر دختري ببيند که پهلوي خود را گرفته زن يا دختري به او حسد مي ورزد.

۴۴. تعبیر خواب ساطور
در تعبیر خواب ابن سیرین نوشته ساطور در خواب مردي شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند. ساطور وسيله اي است براي شکستن استخوان و تقسيم گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نيز کسي است که در انجام کارهاي مشکل پيش قدم مي شود و هميشه موفق بازمي گردد. اگر ديديد ساطوري در دست داريد چنين شخصي در زندگي شما پيدا مي شود و با کسي برخورد مي نمائيد که او مردي است قاطع و توانا. اگر ديديد خودتان ساطور مي سازيد به انجام کارهاي بزرگ اقدام مي کنيد. اگر ساطور از کسي گرفتيد شخصي در مشکلات به شما ياري مي دهد که کمک او موثر است و مفيد.

اگر ديديد ساطوري داريد که شکسته است وخود شما آن را شکسته ايد دوست خوبي را از خود مي رنجانيد و او را از دست مي دهيد. اگر ديديد ساطور شکسته و نمي دانيد چه کسي آن را شکسته و شما درصدد تعمير آن بر مي آئيد به شخصي که دچار مشکل شده کمک ميکنيد، از دوست قدرتمند رنجيده اي دل جوئي به عمل مي آوريد و او را باز مي يابيد. به هرحال ساطور در خواب قاطعيت و برندگي است. اگر وامدار هستيد و در خواب ديديد ساطوري به دست داريد کسي به ياري شما مي شتابد و احتمالا وام شما را مي پردازد يا کمک موثر مي کند. اگر بيمار باشيد طبيبي دانا و حاذق به شما کمک مي کند و سر راهتان قرار مي گيرد. اگر جواني اين خواب را ببيند کار و شغلي مناسب پيدا مي کند.

۴۵. تعبیر خواب آشتی
به تعبیر خواب ابن سيرين آشتي در خواب طول عمر است.

آشتي کردن همچنان که دربيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد اما اگر با کسي آشتي کرديد که در بيداري با او قهر هستيد نشان آن است که بد او را مي خواهيد و کينه اي از او به دل داريد ولي اگر در خواب با کسي آشتي کرديد که در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد که خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد . اگر در خواب با کسي که اصلا او را نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن است که کسي به شما نيکي مي کند.

۴۶. تعبیر خواب خنده
در تعبیر خواب ابن سیرین آمده: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می‌خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

۴۷. تعبیر خواب مرغ عشق
بنا به تعبیر خواب ابن سیرین:
مرغ عشق های سبز رنگ در خواب های ما به نشانه ی عشق و شروع روابط عاشقانه است و رها کردن و یا پرواز دادن آن ها در آسمان نیکو نیست و در واقعیت به معنای پر کشیدن خوشبختی و رفاه در زندگی زنانشویی میباشد.

۴۸. تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب محمدبن سيرين گوید: روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

۴۹. تعبیر خواب ماهی
بنا به تعبیر خواب ابن سیرین دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

۵۰. تعبیر خواب شیرینی
تعبیر خواب محمدبن سيرين گويد:
ديدن شيريني ها دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند كسي شيريني به وي داد، دليل كه راحتي به وي رساند.

۵۱. تعبیر خواب ساحر
تعبیر خواب جادوگر به نقل از ابن سیرین، به نشانه بد زاتی و زشت طینتی است و باید پس از دیدن خواب جادوگر، حتما صدقه بدهید تا رفع بلا شود.

۵۲. تعبیر خواب جانماز
ابن سیرین می گوید؛ اگر کسی ببیند که بر جانماز و در مسجد نشسته، به سفر حج می رود. اگر دید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده، به سفر زیارتی می رود. اگر دید که جانماز را پشت و رو پهن کرده، فریب شیطان را می خورد و اگر ببیند که جانمازش سوخته یا سوراخ شده، عبادت وی از روی صدق نبوده و در پیشگاه خداوند مقبول قرار نگرفته است. گم کردن مهر یا تسبیح در خواب و یا دیدن جانماز ملیله دوزی شده، هشداری است برای اینکه شیطان به وسیله حیله ای، قصد فریب شما را دارد.

۵۳. تعبیر خواب جسد حیوانات
دیدن خواب جسد حیوانات حلال گوشت، به معنای رسیدن به ثروت است. در صورتی که این جسد مربوط به حیوان حرام گوشت باشد، خبری بد در راه خواهد بود.

۵۴. تعبیر خواب جنگل
جنگل انبوه و تاریک به معنای غم و جنگل سرسبز و روشن تعبیر زندگی توأم با خوشبختی و ارامش است. آتش گرفتن جنگل نیز نشانه ای از رخداد حادثه ای تلخ خواهد بود. در صورتی که در خواب جنگل را از بین بردید، باید منتظر بلایی آسمانی باشید.

۵۵. تعبیر خواب ذره بین
دیدن ذره بین در خواب به مععنای باریک بینی است و باید نگاه موشکفانه خود را محدود سازید.

۵۶. تعبیر خواب ذکر
تعبیر خواب ذکر گویی به معنای آن است که صاحب خواب فردی خداترس بوده و به رستگاری نزدیک است.

۵۷. تعبیر خواب صابون
دیدن صابون در خواب اگر به شکل شستن لباس باشد، به معنای پاک شدن است. اگر کسی که در زندان است به خواب بیند که لباس خود را خود را با صابون می شوید، پس از زندان خلاصی یابد. اگر بدهکاری خواب صابون ببیند، قرض خود را ادا کند. اگر بیماری به خواب ببیند که با صابون خود را می شوید، بیماری اش شفا پیدا می کند. اما اگر در خواب خود را در حال خوردن صابون یافتید، پس چیزی حرام خورده اید.

۵۸. تعبیر خواب صلیب
اگر مسلمانی خواب صلیب را ببینید، به تعبیر آن است که وی به سمت گناه می رود.

۵۹. تعبیر خواب صاعقه
دیدن صاعقه در خواب، به معنای متحول شدن زندگی است. اما فرود آمدن صاعقه از آسمان بر زمین، تعبیر بلا و فتنه است. اگر صاعقه در خواب به فرد برخورد کند، تعبیر آن وارد آمدن بلا و خطری بر او خواهد بود.

۶۰. تعبیر خواب غسل
غسل کردن در جریان آب زیاد، به معنای رهایی یافتن از اندوه و غم است. همین طور غسل کردن تعبیر ثروت و مکنت دارد. غسل دادن دیگری به معنای رهایی از اندوه و غم است.

۶۱. تعبیر خواب غم
غمگین بودن در خواب، تعبیر شادی در بیداری دارد. اما رهایی از غم در خواب، در بیداری غم و اندوه است.

۶۲. تعبیر خواب غیبت
غیبت کردن در خواب به معنای از دست دادن برکت و مال و منال است.

۶۳. تعبیر خواب لاک پشت
محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر ببیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

۶۴. تعبیر خواب لجن و لجنزار
دیدن لجن افتادن در لجنزار تعبیر افتادن در بدشانسی است و بیرون آمدن از آن، رهایی از بدشانسی و روی آوردن خوش شانسی خواهد بود.

۶۵. تعبیر خواب لوستر
دیدن لوستر در خواب، تعبیری از بر وفق مراد درآمدن کارها و به جریان نیکو افتادن امور دارد. شکستن لوستر در خواب، خراب شدن اوضاع مالی خواهد بود. لوستر شکسته نیز تعبیر از آینده ای سخت و پر از مشکل دارد.

۶۶. تعبیر خواب لیمو
محمد ابن سیرین می گوید که دیدن لیمو در خواب، به معنای بیماری و اندوه است.

۶۷. تعبیر خواب یاقوت
دیدن یاقوت در خواب به تعبیر امری نیکو و باز شدن مسیر مال و دارایی است.

۶۸. تعبیر خواب یخ
تعبیر خواب یخ در فصل تابستان نیکویی و در فصل زمستان غم و اندوه است.

۶۹. تعبیر خواب یوزپلنگ
دیدن یوزپلنگ در خواب به معنای جدال و درگیری است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابن سیرین

۷۰. تعبیر خواب اجاق گاز
دیدن اجاق گاز روشن و گرم در خواب به معنای باروری و چیزی مثبت است. اما اگر اجاق گاز سرد باشد، این ها برعکس خواهند بود.

۷۱. تعبیر خواب ادرار
محمد ابن سیرین می گوید که اگر شخصی ببیند که در جایی غیرمعمول در حال ادرار کردن است، از غم رهایی یافته و قرض خود را ادا خواهد کرد.

۷۲. تعبیر خواب اره
به گفته ابن سیرین دیدن خواب اره کردن درخت، به معنای کناره گیری کردن از دوستی با صاحب درخت در خواب است.

۷۳. تعبیر خواب اسباب بازی
تعبیر خواب اسباب بازی حکایت از هوس های زودگذر و خیالات موهوم دارد.

۷۴. تعبیر خواب اسلحه
دیدن اسلحه در خواب، به تعبیر یاری گرفتن خواهد بود.

۷۵. تعبیر خواب اشک
اشک ریختن بر کسی، تعبیر از افزایش عمر آن شخص دارد. اشک ریختن برای خود نیز به معنای رهایی از غم و اندوه است.

۷۶. تعبیر خواب الماس
دیدن الماس در خواب، تعبیر از موفقیت دارد و مالک الماسی شدن، دست یابی به مقام و جلال است.

۷۷. تعبیر خواب انار
چیدن انار از درخت به تعبیر به دست آوردن مال و منال است. انار شیرین نیز تعبیر زنی زیبا و نیکو صفت دارد.

۷۸. تعبیر خواب چشم
کم فروغ دیدن چشم ها در خواب، حکایت از تهدید مال و منال دارد. سرمه کشیدن چشم ها نیز تعبیری از هدایت به راه راست خواهد داشت.

۷۹. تعبیر خواب چغندر
دیدن چغندر در خواب، رسیدن برکت و به دست آوردن مال است. خوردن چغندر نیز حکایت از آن دارد که غم و اندوه یا بیماری به شما خواهد رسید.

۸۰. تعبیر خواب چوب
دیدن چوبی صاف در دست به معنای نفاق و صدمه زدن به دیگران است.

۸۱. تعبیر خواب چاله
تعبیر خواب چاله، به معنای مشکلاتی در پیش رو است و هر چه تعداد چاله ها بیشتر باشد، مشکلات افزون تر خواهد بود.

۸۲. تعبیر خواب راسو
ابن سیرین دیدن راسو در خواب را دزد می داند. اگر ببینید که راسویی به خانه یا دکان وارد شده ست، به معنای آن است که به خانه یا دکان دزد خواهد آمد. اگر راسو را در خواب کشتید، پس دزد را خواهید گرفت.

۸۳. تعبیر خواب رتیل
دیدن رتیل در خواب به معنای دشمن است و کشتن رتیل غلبه یافتن بر دشمن.

۸۴. تعبیر خواب رکاب اسب
دیدن رکاب اسب، به معنای فرزند است. رکاب طلایی، فرزندی خودخواه و رکاب نقره ای، فرزندی دنیا دوست خواهد بود. دیدن رکاب مسیر نیز حاکی از فرزندی نیرومند است.

۸۵. تعبیر خواب روباه
دیدن روباه در خواب به تعبیر مردی مکار، غدار نابکار و فریبنده یا زنی دروغگو است.

۸۶. تعبیر خواب رودخانه
محمد ابن سیرین می گوید: رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر ببیند در رود بزرگ صافی شد، دلیل که با مردی با دیانت پیوندد. اگر ببیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد و از او غم و اندوه به وی رسد. اگر ببیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد.

۸۷. تعبیر خواب ضعف
محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی درخواب ببیند سر وی ضعیف گشته است، دلیل نقصان جاه و بزرگی اوست. اگر ببیند چشم او ضعیف گشت، دلیل که دختر یا زن او بمیرد. اگر بینی او ضعیف گشته بود، دلیل که جاهش کم شود. اگر دهن خود را ضعیف ببیند، دلیل بر آن خواهد بود که روزی بر وی تنگ شود.
اگر ببیند گردنش ضعیف بود، دلیل بر آن که امانت مردم در گردن او باشد. اگر دوش خود را ضعیف ببیند، دلیل که زن وی رنجور شود. اگر بازوی خود را ضعیف ببیند، دلیل که زنش رنجور شود یا حال برادر یا فرزندش بد شود. اگر ساعد خود را ضعیف ببیند، دلیل که حال دخترش ضعیف شود.
اگر سینه خود را ضعیف ببیند، دلیل که راه سخاوت بگذارد. اگر شکم خود را ضعیف ببیند، دلیل که پناه او ضعیف است. اگر دل خود را ضعیف ببیند، دلیل که تدبیر و رای او گم شود. اگر سرین را ضعیف ببیند، دلیل که حالِ مهتری از خویشان او ضعیف گردد. اگر همه تن خود را ضعیف بیند، دلیل که غمگین و مستمند شود.

۸۸.تعبیر خواب ابن سیرین: تعبیر خواب فال
اگر فال نیکو در خواب ببینید، ظفر بر دشمن است و فال بد در خواب تعبیر معکوس دارد.

۸۹. تعبیر خواب فرزند
تعبیر خواب فرزند دختر، سلامتی و شادی است. زاییدن دختر در خواب به معنای زاییدن پسر و زاییدن پسر به تعبیر زاییدن دختر خواهد بود.

۹۰. تعبیر خواب فرش
فرشی وسیع، تعبیر از ثروت زیادی دارد. لوله کردن فرش، به معنای خساست خواهد بود. فرش آبی، آرامش و فرش قرمز، تندی و عصبانیت است.

۹۱. تعبیر خواب فرعون
تعبیر خواب فرعون پیدا شدن سیرت فرعون در آن حوالی است.

۹۲. تعبیر خواب فیروزه
تعبیر خواب فیروزه دم از نیکویی و مال و منال است.

۹۳. تعبیر خواب مارمولک
دیدن مارمولک در خواب، رویارویی با ترس ها در بیداری است.

۹۴. تعبیر خواب ماه
تعبیر خواب ماه، دلیل بر پادشاه است. اگر ماه را دو نیمه ببینید، یعنی پادشاه هلاک خواهد شد. جنگ بین دو ماه، نیز جنگ بین دو پادشاه است.

۹۵. تعبیر خواب محراب
تعبیر خواب محراب به معنای کاهلی در دین است.

۹۶. تعبیر خواب مرده
مردن کسی در خواب، به معنای افزایش طول عمر آن شخص است. مهمان شدن مرده، به معنای ملاقات با دوستی است. زنده شدن مرده، بازگشت از گناه و توبه کردن است. دادن لباس به مرده یا نشستن کنار او، تعبیر خوبی ندارد و تهدید سلامتی شخص است. بوسیدن مرده، تعبیر طولانی شدن عمر دارد. هدیه گرفتن از مرده نیز تعبیر رزق و روزی و افزونی مال دارد.

۹۷. تعبیر خواب مسافر
تعبیر خواب مسافر تعبیری از بهبودی اوضاع و تغییرات مثبت دارد.

۹۸. تعبیر خواب مسلمان شدن
تعبیر خواب مسلمان شدن به راست افتادن کارها خواهد بود.

۹۹. تعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب ملخ، دشمن و خسارت است.

۱۰۰. تعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب مورچه آفت، بلا و مصیبت است.

ما در فایل دی جدیدترین آموزش ها را برای شما فراهم نموده ایم

1 یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *