27 سپتامبر, 2022

کری خوانی روزنامه استقلال برای پرسپولیس