22 ژوئن, 2024

کتک کاری دو زوج به خاطر قطع شدن اینترنت