4 دسامبر, 2022

پرسپولیس و استقلال

چوب حراج پرسپولیس

دربی

دربی زودهنگام