22 سپتامبر, 2023

پرسپولیس و استقلال

چوب حراج پرسپولیس

دربی

دربی زودهنگام