22 سپتامبر, 2023

همسر رئیس جمهور فرانسه در امارات