27 ژانویه, 2022

نزدیک شدن دو ناو جنگی بیگانه به منطقه رزمایش قدرت