6 اكتبر, 2022

زیباترین دختر دنیا در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد