22 سپتامبر, 2023

زیباترین دختر دنیا در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد