4 فوریه, 2023

حجاب همسر رئیس جمهور فرانسه در امارات