19 آوریل, 2024

انتقاد حاتمی کیا پس از دریافت سیمرغ بلورین