نمک های تصفیه نشده سرشار از انواع آلودگی است و حتی می تواند منجر به سرطان زایی در افراد شود.نمک دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت:افراد از مصرف نمک غیر یددار همچون نمک دریا و سنگ نمک برای پخت و پز خودداری کنند….