متنهای زیبا  و متن عاشقانه. به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید . . . ——————- بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم؟! تار و پودم تو بگو…