قبل از ازدواج:خوابیدن تا لنگ ظهر بعد از ازدواج:بیدار شدن زودتر از خورشید نتیجه اخلاقی:سحر خیز شدن قبل از ازدواج:رفتن به سفر بی اجازه بعد از ازدواج:رفتن به حیاط با اجازه نتیجه اخلاقی:معتبر شدن قبل از ازدواج:خوردن بهترین غذاها بی منت بعد از ازدواج:خوردن غذا…