شاید اسم هر جور ازدواجی را در این روزها شنیده باشید جدیدترین و نوع ازدواج که در عربستان رواج پیدا کرده است ازدواج روزانه می باشد .اظهار نظر برخی از  مسئولان عربستان سعودی در مورد این ازدواج بسیار جالب می باشد